Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące możliwości odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży (zwrot) oraz naszej odpowiedzialności za wady produktów (reklamacje).

1. Odstąpienie od umowy (zwroty)

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Ci tylko wtedy, gdy jesteś konsumentem, czyli dokonałeś zakupu w sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów.
 • Aby odstąpić od umowy, musisz nas poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 • Masz obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu. 
 • Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokryłeś Ty) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 • Jeżeli wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy nie odesłałeś produktu, wstrzymujemy się ze zwrotem dokonanych przez Ciebie płatności do dnia otrzymania produktu.
 • Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

   

2. Odpowiedzialność za wady (reklamacje)

Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Ci niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy konsumentem.

 • Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
 • Wszystkie produkty objęte są gwarancją producenta. Czas gwarancji zależny od producenta produktu.
 • Jesteśmy odpowiedzialni względem Ciebie, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 • Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad
  • żądać usunięcia wady
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś poinformować nas o tym, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 • Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 • Jeśli wykonujesz uprawnienia z tytułu rękojmi, możesz na nasz koszt dostarczyć wadliwy produkt nasz adres.
 • Ustosunkujemy się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam reklamacji.
 • Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy

Wzór formularza reklamacyjnego